Wajong

De Wajong is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jongeren. De uitkering kan worden aangevraagd door de jong-volwassene die op 18-jarige leeftijd niet kan werken, of slechts gedeeltelijk. De Wajong kan ook worden toegekend als de arbeidsongeschiktheid in de studieperiode ontstaat. Om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering wordt door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV beoordeeld of er arbeidsvermogen is en daarnaast of het ontbreken van arbeidsvermogen duurzaam is.

Wajong aanvragen

Een Wajong-uitkering wordt bij het UWV aangevraagd. Dit kan digitaal, maar kan ook door een brief aan UWV te sturen met het verzoek om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering. Als aanvrager dient u de ernst en aard van uw klachten en beperkingen aan de verzekeringsarts duidelijk te maken, onderbouwd met medische informatie. Het kan raadzaam zijn van tevoren samen met uw advocaat eerst een medisch dossier op te bouwen, zodat deze informatie gelijk met de de aanvraag bij UWV wordt ingediend. Zeker bij een laattijdige aanvraag zal het noodzakelijk zijn om medische informatie in te dienen.

Ook na het 18e jaar is het mogelijk om alsnog - op latere leeftijd - een Wajong aan te vragen. Echter, de Wajong-uitkering wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. De Wajong wordt 16 weken na de aanvraag uitbetaald, ook als er al eerder sprake was van arbeidsongeschiktheid.

Mogelijkheden om Wajong aan te vragen enkele jaren na het 18e jaar

1. Als op 18-jarige leeftijd is vastgesteld dat er weliswaar arbeidsbeperkingen zijn, maar als deze arbeidsbeperkingen op 18-jarige leeftijd onvoldoende zijn om vast te stellen dat er 'geen arbeidsvermogen' is, kan binnen 5 jaar na de beoordeling in bepaalde situaties alsnog Wajong worden toegekend. U dient bij UWV aannemelijk te maken dat uw beperkingen binnen 5 jaar zijn toegenomen. Het moet hierbij gaan om toegenomen beperkingen van dezelfde klachten die voortvloeien uit dezelfde oorzaak als de beperkingen die 18-jarige leeftijd aanwezig waren. Beperkingen die voortkomen uit een andere oorzaak zullen buiten de beoordeling worden gelaten. Om alsnog in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering zult u zelf een herbeoordeling moeten aanvragen bij UWV, binnen 5 jaar.

2. Als tijdens de periode dat gestudeerd wordt arbeidsongeschiktheid ontstaat, kan er een recht op Wajong ontstaan. Extra voorwaarden hier zijn dat dat studiefinanciering wordt ontvangen én de eerste ziektedag niet eerder is dan minimaal 6 maanden na aanvang van de studie. Daarnaast moet de aanvrager jonger zijn dan 30 jaar. Ook in deze situatie kan het bovenstaande onder punt 1 van toepassing zijn: als de aanvraag niet leidt tot een toekenning van de Wajong-uitkering, kan alsnog een herbeoordeling worden aangevraagd als binnen 5 jaar sprake is van toegenomen beperkingen die voortkomen uit dezelfde oorzaak.

Laattijdige aanvraag Wajong

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid (= 'het ontbreken van arbeidsvermogen') op 18-jarige leeftijd of gedurende de studieperiode (zie hiervoor), kan de Wajong alsnog op iedere leeftijd worden aangevraagd. Een Wajong-aanvraag die op latere leeftijd wordt aangevraagd, wordt een laattijdige Wajong aanvraag genoemd. Bij een laattijdige aanvraag kan het lastiger zijn om de Wajong te verkrijgen, maar zeker niet onmogelijk. Omdat de aanvraag pas jaren later wordt ingediend dan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag, zal UWV twee beoordelingsdata hanteren: enerzijds moet er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid op 18-jarige leeftijd (of tijdens studie) en anderzijds moet er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid ten tijde van het indienen van de laattijdige Wajong-aanvraag. Hoe meer jaren tussentijds zijn verstreken, hoe lastiger het zal zijn om aannemelijk te maken dat de arbeidsongeschiktheid op 18-jarige leeftijd al aanwezig was. Een goed opgebouwd medisch dossier is hierbij cruciaal. Verder zal UWV bekijken of in de tussenliggende jaren inkomen is gegenereerd. Als gedurende meer dan 5 jaar aaneen inkomen is genoten, zal afhankelijk van de hoogte van het inkomen (ongeveer maximaal 75% van het minimum loon) geen Wajong worden toegekend.

Als komt vast te staan dat op beide beoordelingsmomenten sprake is van 'ontbreken van arbeidsvermogen' en als dit duurzaam is, zal alsnog een Wajong worden toegekend. De Wajong wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Kans van slagen

De medische informatie is de basis voor de het laten slagen van een Wajong-aanvraag. De kans van slagen staat of valt met de medische informatie die beschikbaar is en aan UWV wordt ingediend. Uw advocaat kan u hierin adviseren of u bijstaan met het opbouwen van een medisch dossier, ter onderbouwing van de aanvraag. Zelfs aanvragen op de leeftijd van 50 jaar of ouder, begeleid door onze advocaten, hebben geleid tot een toekenning van een Wajong-uitkering.