Privacyverklaring

Spoorlaan Advocaten is zich ervan bewust dat u haar persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het uitgangspunt voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de dienstverlening. Spoorlaan Advocaten realiseert zich dat u vertrouwen in haar stelt en ziet het als haar verantwoordelijkheid zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u bewaren, waarom en met welke termijn.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u cliënt bent van Spoorlaan Advocaten. Wij registreren en gebruiken de volgende gegevens:

 • uw voor- en achternaam
 • uw geboortedatum
 • uw Burger Service Nummer
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mail adres
 • uw burgerlijke staat
 • uw bankrekeningnummer

Wat is de grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens?

Spoorlaan Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Met welk doel registreren wij deze gegevens?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • het verlenen van rechtshulp
 • correspondentie
 • dossierbeheer
 • facturatie
 • boekhouding
 • het aanvragen van een toevoeging

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Spoorlaan Advocaten bewaart uw persoonsgegevens conform de wetgeving en regelgeving, opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit betekent concreet dat wij na beëindiging van onze werkzaamheden uw fysieke dossier 5 jaar bewaren in het archief ten kantore van Spoorlaan Advocaten.

Spoorlaan Advocaten maakt gebruik van een kantoorautomatiseringsapplicatie (Basenet) waarmee gegevens digitaal worden geadministreerd en verwerkt. De bewaartermijnen zijn eveneens van toepassing op het digitale dossier.

Spoorlaan Advocaten bewaart tijdens de rechtshulpverlening tevens persoonsgegevens op de eigen computers. De gegevens die Spoorlaan Advocaten op de eigen computers heeft opgeslagen, worden direct na archivering van uw dossier verwijderd.

Delen wij uw gegevens met derden?

Spoorlaan Advocaten verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden voor zover nodig voor een correcte en adequate belangenbehartiging. Verder verstrekt Spoorlaan Advocaten uw gegevens aan derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluit Spoorlaan Advocaten een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spoorlaan Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Spoorlaan Advocaten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die eigendom zijn van Basenet en die opgesteld in datacenters die zijn gecertificeerd met ISAE3000 Type II dan wel ISO27001.

De toegang tot dit datacenter is beperkt: slechts Spoorlaan Advocaten en een viertal geregistreerde en gevalideerde medewerkers van Basenet beschikken over toegangspassen en -codes.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spoorlaan Advocaten.

Richt een bezwaar of verzoek bij voorkeur via e-mail aan ons kantoor (info@spoorlaanadvocaten.nl / Spoorlaan 17, 3445 AE Woerden). We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u zelf afkomstig is, vragen wij u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden. In deze kopie hoeven alleen uw naam en voorletters leesbaar te blijven. Alle overige persoonsgebonden informatie (BSN, pasfoto, paspoortnummer etc.) mogen onleesbaar gemaakt worden, ter bescherming van uw privacy.

Een klacht over onze bescherming van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de rechter. U doet daarbij een beroep op de rechtsbescherming die de Algemene Verordening Gegevensbescherming u biedt. U kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2020