Privacyverklaring Spoorlaan Advocaten

Spoorlaan Advocaten, gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 853194774, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy verklaring legt uit hoe Spoorlaan Advocaten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Deze privacy verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Spoorlaan Advocaten persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. sollicitanten;

c. alle overige personen van wie Spoorlaan Advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Spoorlaan Advocaten verwerkt persoonsgegevens die:

a. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;

b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;

c. Spoorlaan Advocaten heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

3. Doeleinden verwerking

Spoorlaan Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);

c. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;

4. Rechtsgrond

Spoorlaan Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);

c. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.

5. Verwerkers

Spoorlaan Advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Spoorlaan Advocaten persoonsgegevens verwerken. Spoorlaan Advocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Spoorlaan Advocaten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Spoorlaan Advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Spoorlaan Advocaten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Spoorlaan Advocaten er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Spoorlaan Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Spoorlaan Advocaten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. zaakdossier: 5 jaar na afronding van de zaak;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacy verklaring

Spoorlaan Advocaten kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Spoorlaan Advocaten gepubliceerd. Het is verstandig deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Verzoeken, vragen en klachten

Een betrokkene kan Spoorlaan Advocaten verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar info@spoorlaanadvocaten.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Spoorlaan Advocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Spoorlaan Advocaten door een e-mailbericht te sturen naar info@spoorlaanadvocaten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).