Pensioen na echtscheiding​

Hoe is het ouderdomspensioen na scheiding geregeld? Dat hangt af van het moment van uw scheiding.

U gaat nu scheiden

Momenteel hebben ex-partners recht op verevening van het pensioen van de ander. Na de scheiding ontstaat recht op 50% van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft  opgebouwd. De ex-partner ontvangt dat aandeel zodra het pensioen van de ander ingaat.

Verevening moet worden aangevraagd en vindt niet automatisch plaats. Na de scheiding moet u de wederzijdse pensioenfondsen vragen om het per persoon opgebouwde pensioen te verevenen.  In principe moet zo’n aanvraag binnen twee jaar na de scheiding zijn ingediend. De pensioenfondsen rekenen dan het pensioendeel per persoon uit. Op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd, ontvangt ieder zijn/haar deel. De ex-partners hebben onderling dan niets meer met elkaar te regelen.  Als de zogenaamde verevening niet op tijd is aangevraagd hoeft het pensioenfonds de uitbetaling na de pensionering niet te verdelen. Wettelijk moet degene die het (dan dus volledige) pensioen ontvangt, de ander dan het opgebouwde deel betalen.

Let op:

  • bij de scheiding kunt u andere afspraken maken. Als u wilt afwijken van de (nieuwe) wettelijke regeling moet u die afwijkende afspraken doorgeven aan de wederzijdse pensioenuitvoerders.
  • dit geldt niet voor ex-samenwoners, maar alleen na een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Vanaf 2028

De situatie verandert per 2028. Na scheiding ontstaat dan automatisch recht op 50% van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Er is dan sprake van conversie waarbij ex-partners een eigen pensioenrecht krijgen.  De scheiding hoeft niet (meer) bij het pensioenfonds gemeld te worden.  Elke ex-partner kan nu zelf bepalen wat te doen met dat deel van het pensioen, en het bijvoorbeeld eerder of juist later laten ingaan.

Opnieuw:

  • bij de scheiding kunt u andere afspraken maken. Als u wilt afwijken van de (nieuwe) wettelijke regeling moet u die afwijkende afspraken (dan) binnen 6 maanden doorgeven aan de wederzijdse pensioenuitvoerders.
  • dit geldt niet voor ex-samenwoners, maar alleen na een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U bent gescheiden voor 1995

Voor echtscheidingen voor 1995 is de situatie  heel anders. Over de periode tussen 1981 en 1995 geldt (nog steeds) de uitspraak Boon-Van Loon. Het volledige pensioen dat tot de datum van de echtscheiding was opgebouwd moe(s)t worden verdeeld: niet alleen het deel dat tijdens het huwelijk was opgebouwd, maar ook het deel voor het trouwen, moe(s)t in de verdeling worden betrokken. De afgelopen jaren is nog geprocedeerd over zo’n verdeling. Inmiddels is duidelijk dat hier ook lang na de echtscheiding in principe nog aanspraak op kan worden gemaakt. Rechters hebben bepaald dat een aanspraak niet kan verjaren, en alleen bij uitzondering kan vervallen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan vrijblijvend contact met op met een van onze advocaten of mediator familierecht in regio Woerden/Utrecht.