Pensioen na echtscheiding​

In 2022 verandert het pensioen bij scheiding enigszins. Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan krijgen beide ex-partners na de scheiding automatisch een eigen pensioenrecht.  Anders dan eerst hoeft de scheiding niet bij het pensioenfonds gemeld te worden.  Na de scheiding heeft elke ex-partner vanzelf recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander.  Elke ex-partner kan nu zelf bepalen wat te doen met dat deel van het pensioen, en het bijvoorbeeld eerder of juist later laten ingaan.

Let op:

  • bij de scheiding kunt u andere afspraken maken. Als u wilt afwijken van de (nieuwe) wettelijke regeling moet u die afwijkende afspraken binnen 6 maanden doorgeven aan de wederzijdse pensioenuitvoerders.
  • dit geldt niet voor ex-samenwoners, maar alleen na een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 

Van 1995 tot 2022 gold de Wet verevening pensioenrechten.  Vanaf toen hadden de ex-partners na scheiding recht heeft op 50% van het pensioen dat de ander had opgebouwd tijdens huwelijk. Anders dan per jili 2022 ging dat echter niet automatisch. De ex-partners moesten na de scheiding de wederzijdse pensioenfondsen vragen om het per persoon opgebouwde pensioen te verevenen.  In principe moet zo’n aanvraag binnen twee jaar na de scheiding zijn ingediend. De pensioenfondsen rekenen dan het pensioendeel per persoon uit. Op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd, ontvangt ieder zijn/haar deel. De ex-partners hebben onderling dan niets meer met elkaar te regelen.  Als de zogenaamde verevening niet op tijd is aangevraagd hoeft het pensioenfonds de uitbetaling na de pensionering niet te verdelen. Wettelijk moet degene die het (dan dus volledige) pensioen ontvangt, de ander dan het opgebouwde deel betalen.

Voor echtscheidingen voor 1995 is de situatie  heel anders. Over de periode tussen 1981 en 1995 geldt (nog steeds) de uitspraak Boon-Van Loon. Het volledige pensioen dat tot de datum van de echtscheiding was opgebouwd moe(s)t worden verdeeld: niet alleen het deel dat tijdens het huwelijk was opgebouwd, maar ook het deel voor het trouwen, moe(s)t in de verdeling worden betrokken. De afgelopen jaren is nog geprocedeerd over zo’n verdeling. Inmiddels is duidelijk dat hier ook lang na de echtscheiding in principe nog aanspraak op kan worden gemaakt. Rechters hebben bepaald dat een aanspraak niet kan verjaren, en alleen bij uitzondering kan vervallen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met op met een van onze advocaten of mediator familierecht in Woerden.