Partneralimentatie​

Een scheiding kan leiden tot minder inkomen. Als een van de partners zichzelf niet kan onderhouden moet bekeken worden of de andere partner genoeg inkomen heeft voor partneralimentatie. Na een huwelijk is de ex-partner in principe onderhoudsplichtig. We kijken of er genoeg inkomen is om alimentatie te betalen. Andersom kijken we of degene die alimentatie vraagt werkelijk niet voor zichzelf kan zorgen. Soms is dit slechts tijdelijk zo en wordt een korte tijd alimentatie toegekend.

Behoefte

Welke financiële gezamenlijke ruimte was er tijdens het huwelijk? Deze ruimte bepaalt de alimentatiebehoefte, en is de basis voor de berekeningen.

Draagkracht

Verder beoordelen we de huidige financiële situatie. We kijken naar het bruto jaarinkomen per persoon, waarbij dus ook de jaarlijkse betalingen van bijvoorbeeld vakantiegeld meetellen. Vanuit het bruto jaarinkomen berekenen we het besteedbare netto maandinkomen. We noemen zo’n berekening een "draagkrachtberekening".

Als het besteedbare maandinkomen boven het bijstandsniveau komt, kan waarschijnlijk alimentatie betaald worden. Bepaalde uitgaven zijn aftrekbaar. Die uitgaven - zoals bijvoorbeeld extra ziektekosten, extra woonlasten, aflossing voor bepaalde schulden - worden afgetrokken van het besteedbare inkomen. Als het goed is blijft er na aftrek van goedgekeurde uitgaven nog iets van het maandinkomen over. Dit bedrag heet "draagkrachtruimte". Vanuit die draagkrachtruimte wordt vastgesteld welk bedrag aan alimentatie betaald kan worden.

Kinderalimentatie gaat altijd vóór partneralimentatie. Dus als degene die alimentatie moet betalen niet voldoende draagkracht heeft om ook partneralimentatie te betalen, dan wordt er in zo’n geval alleen kinderalimentatie betaald.

Alimentatieperiode

Tot voor kort was de wettelijke alimentatieduur 12 jaar. In 2020 gaat dat veranderen. Vanaf het moment dat u bent gescheiden bent u dan in principe 5 jaar lang alimentatieplichtig/gerechtigd. Hierop zijn wel een paar uitzonderingen.

De nieuwe regels zijn dus alleen van toepassing als u  gaat scheiden na invoering van de nieuwe wet. Er komen wel uitzonderingen voor mensen die minder kans hebben om makkelijk in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De uitzonderingen zijn:

  • als u jonge kinderen heeft bestaat de alimentatieverplichting/recht totdat uw jongste kind twaalf jaar is geworden.
  • als u langer dan vijftien jaar bent getrouwd en tien jaar voor uw  AOW-leeftijd zit op het moment van scheiden, dan kunt u  tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie.
  • de derde uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar waren getrouwd, krijgen of betalen nog 10 jaar partneralimentatie.

Hoe zit het als ik voor 2020 al alimentatie betaal?

Dan verandert er niets. De alimentatie zoals die nu is afgesproken zal door de nieuwe wet niet wijzigen. Het is dus niet zo dat de huidige alimentatieafspraken . U kunt eventueel een wijziging van alimentatie aanvragen, maar dat kan alleen op grond van gewijzigde omstandigheden.

Wettelijke indexering alimentatie

Alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke indexering. Deze jaarlijkse verhoging, een soort inflatiecorrectie, wordt door de overheid vastgesteld. Dit is alleen anders als u onderling nadrukkelijk heeft afgesproken dat geen indexering wordt toegepast.

Per 1 januari 2020 geldt een indexering van 2,5 %. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie met ingang van 2020 moet worden verhoogd met 2,5 %. De alimentatieplichtige moet de vaste alimentatie automatisch verhogen. Nakoming kan 5 jaar lang worden gevorderd. Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58409.html

In deze link treft u de indexeringspercentages over voorgaande jaren aan: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60162.html