Partneralimentatie​

Een scheiding kan leiden tot minder inkomen. Als een van de partners zichzelf niet kan onderhouden, moet bekeken worden of de andere partner genoeg inkomen heeft voor partneralimentatie. Na een huwelijk is de ex-partner in principe onderhoudsplichtig. We kijken of er genoeg inkomen is om alimentatie te betalen. Andersom kijken we of degene die alimentatie vraagt werkelijk niet voor zichzelf kan zorgen. Soms is dit slechts tijdelijk zo en wordt een kortere tijd alimentatie toegekend.

Behoefte

Welke financiële gezamenlijke ruimte was er tijdens het huwelijk? Deze ruimte bepaalt de alimentatiebehoefte en is de basis voor de berekeningen.

Behoeftigheid

Kan degene die alimentatie vraagt het inkomen zelf aanvullen, bijvoorbeeld door meer te  werken?  Zo ja, dan daalt de alimentatiebehoefte, of verdwijnt soms helemaal. Als er geen behoefte (meer) is, is er geen sprake van partneralimentatie.

Is er wel behoefte aan aanvullend inkomen? Dan kijken we naar de zogenaamde draagkracht.

Draagkracht

Hierbij is de huidige financiële situatie van belang. Eerst kijken we naar het bruto jaarinkomen per persoon, waarbij ook de jaarlijkse betalingen van bijvoorbeeld vakantiegeld meetellen. Vanuit het bruto jaarinkomen berekenen we het besteedbare netto maandinkomen.  Naast het inkomen zijn ook de uitgaven van belang. Er wordt gerekend met een basisbedrag voor uitgaven: een forfaitair bedrag wat ieder nodig heeft om van te kunnen leven. Ook wordt een percentage gereserveerd voor woonlasten.  Deze bedragen worden afgetrokken van het inkomen. Van het resterende bedrag is dan een vast percentage beschikbaar voor alimentatie.

Let op: kinderalimentatie gaat altijd vóór partneralimentatie. Dus als degene die alimentatie moet betalen niet genoeg draagkracht heeft om ook partneralimentatie te voldoen, wordt er alleen kinderalimentatie betaald.

Alimentatieperiode

Als u gaat scheiden bent u in principe 5 jaar lang alimentatieplichtig/-gerechtigd. Hierop zijn wel een paar uitzonderingen. Zo is de alimentatieperiode korter bij een kort huwelijk. De periode is echter langer voor mensen die minder kans hebben om makkelijk in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Op een rijtje gelden deze uitzonderingen op de vijfjaartermijn:

  • bent u korter dan 10 jaar getrouwd en zijn er geen kinderen? Dan geldt de helft van de huwelijkstermijn. Bijvoorbeeld: na 6 jaar huwelijk wordt de termijn (6 x 50%=) 3 jaar
  • als u jonge kinderen heeft, loopt de alimentatieverplichting/recht door totdat uw jongste kind 12 jaar is geworden.
  • als u langer dan 15 jaar getrouwd bent en de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, dan kunt u tot de AOW-leeftijd aanspraak maken op partneralimentatie;
  • als u 50 jaar of ouder bent èn als u langer dan 15 jaar was getrouwd, is er een alimentatieverplichting/recht van 10 jaar. Echter, deze uitzondering vervalt in 2027.

Verandert de termijn als ik al voor 2020 alimentatie betaalde?

Nee, dan verandert er niets. Tot 2020 gold een wettelijke termijn van 12 jaar. De alimentatie die destijds is vastgelegd is per 2020 niet gewijzigd. Het is dus niet zo dat u oude alimentatieafspraken kunt verkorten . U kunt eventueel een wijziging van alimentatie aanvragen, maar dat kan alleen bij (andere) gewijzigde omstandigheden.

Wettelijke indexering alimentatie

Alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke indexering. Deze jaarlijkse verhoging, een soort inflatiecorrectie, wordt door de overheid vastgesteld. Dit is alleen anders als u onderling nadrukkelijk heeft afgesproken dat geen indexering wordt toegepast.

Per 1 januari 2024 geldt een indexering van 6,2 %. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2024 moet worden verhoogd met 6,2 %. Over 2023 gold een indexering van 3,4 %.

In deze link treft u de indexeringspercentages over alle voorgaande jaren aan: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53070.html

De alimentatieplichtige moet de vaste alimentatie automatisch verhogen. Nakoming kan 5 jaar lang worden gevorderd.

 

Vragen?

Onze advocaten en mediators in regio in Woerden/Utrecht/Nieuwegein/IJsselstein adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, verdeling,alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer.

Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek per telefoon of op ons kantoor.