Kinderalimentatie​

Beide ouders zijn onderhoudsplichtig voor kinderen tot hun 18e of, als het meerderjarige kind een vervolgopleiding doet, tot het 21e jaar. Van beide ouders wordt gekeken in hoeverre zij de kinderen kunnen onderhouden. Hiervoor wordt bekeken hoeveel de kinderen kosten aan de hand van de financiële ruimte tijdens het huwelijk.

Het inkomen van beide ouders is relevant bij het vaststellen van ieders bijdrage aan de kosten van de kinderen. Wat is per persoon het besteedbare maandinkomen? Net als bij partneralimentatie is voor kinderalimentatie het bruto jaarinkomen van de ouders maatgevend, en tellen ook de jaarlijkse betalingen als vakantiegeld of 13e maand mee. Verder houden we rekening met de fiscale gevolgen voor het jaarinkomen. Vanuit het bruto jaarinkomen berekenen we het besteedbare (netto) maandinkomen per ouder.

Naast het inkomen zijn ook de uitgaven van belang. Voor een globale schatting is een draagkrachttabel opgesteld. In het alimentatiesysteem wordt ervan uitgegaan dat ieder een basisbedrag nodig heeft om van te kunnen leven. Vervolgens wordt het inkomen verminderd met een vast bedrag vanwege standaard uitgaven. Ook wordt een percentage gereserveerd voor woonlasten. Elke ouder wordt geacht van het restant kinderalimentatie te betalen. Maatwerk blijft voor de complexere situaties mogelijk. Laat u adviseren wat in uw situatie het meest verstandig is.

Als uit de berekening blijkt dat beide ouders zogenaamde draagkrachtruimte hebben, kunnen beiden bijdragen aan kinderalimentatie. De verdeling van de bijdrage kinderalimentatie wordt vervolgens naar rato berekend. Voorbeeld: als 2 kinderen in een gezin allebei bijvoorbeeld € 200 kinderalimentatie per kind "nodig" hebben (dus totaal € 400 voor de kinderen) en als de moeder € 150 kan betalen en de vader € 300, dan wordt de bijdrage van de moeder voor beide kinderen vastgesteld op € 132 per maand en voor de vader op € 268 per maand. Via rekenprogramma's valt eenvoudig tot een verdeelsleutel te komen.

Kindgebonden budget

De afgelopen jaren is nogal wat veranderd op het gebied van kinderalimentatie. Fiscaal is het het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd met de ‘alleenstaande ouderkop’. Deze verhoging kon behoorlijk oplopen, hetgeen weer van invloed is op de hoogte van de benodigde alimentatie. Eind 2015 oordeelde de Hoge Raad dat het kindgebonden meetelt bij het inkomen van de ontvangende ouder - anders dan bij partneralimentatie. Dit oordeel lijkt slechts van technische aard maar had behoorlijke gevolgen voor de uiteindelijk te betalen of ontvangen alimentatie. Sinds het oordeel van de Hoge Raad in 2015 is er duidelijkheid over de rekenmethode van de fiscale toeslagen. Echter, vóór het oordeel van de Hoge Raad is in procedures over kinderalimentatie ook anders beslist en hebben veel advocaten bij advisering over berekeningen een ander uitgangspunt gevolgd. Voor dergelijke gevallen kan nu een herziene berekening worden uitgevoerd. Voor de ontvangende ouder, zeker als deze alleenstaand is, leidt dit vaak tot een hogere alimentatie-aanspraak zodat de betalende ouder vaak meer dan voorheen zal moeten betalen. Als u twijfelt over uw situatie kunt u contact met ons opnemen voor een herberekening.

Wettelijke indexering alimentatie

Alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke indexering, of deze nu onderling is overeengekomen of vastgesteld door de rechter. Jaarlijks vindt verhoging plaats met een soort inflatiecorrectie die door de overheid wordt vastgesteld. Dit is alleen anders als u onderling heeft afgesproken dat geen indexering wordt toegepast.

Per 1 januari 2021 geldt een indexering van  %. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2021 moet worden verhoogd met 3%. De alimentatieplichtige moet de vaste alimentatie automatisch verhogen. Nakoming kan 5 jaar lang worden gevorderd.

In deze link treft u de indexeringspercentages over alle voorgaande jaren aan: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53070.html

Meer informatie?

We raden ouders aan onderling te overleggen over de kinderalimentatie. Komt u er samen niet uit of heeft u meer informatie nodig? Bent u het eens over de manier waarop het kindgebonden budget nu meetelt, of wilt u een andere benadering? Wij kunnen u uitvoerig voorlichten, de situatie doorrekenen en u adviseren. Als het nodig is kunnen we de stap naar de rechter zetten.

Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking per telefoon of op ons kantoor in Woerden met een van onze advocaten familierecht. Klik hier voor onze contact- en adresgegevens.