Kinderalimentatie​

Beide ouders zijn in elk geval onderhoudsplichtig voor kinderen tot hun 18e of, als het meerderjarige kind een vervolgopleiding doet, tot het 21e jaar. Ouders kunnen afspreken dat ze langer betalen voor de kinderen, bijvoorbeeld tot een hogere leeftijd of voor de periode dat wordt doorgeleerd.

Hoe wordt gerekend?

We kijken hoeveel de kinderen kosten aan de hand van de financiële ruimte tijdens het huwelijk, en wat elke ouder kan bijdragen.

Bij het vaststellen van de bijdrage per ouder wordt gekeken naar ieders inkomen. Wat is per persoon het besteedbare maandinkomen? Net als bij partneralimentatie is voor kinderalimentatie het bruto jaarinkomen van de ouders maatgevend, en tellen ook de jaarlijkse betalingen als vakantiegeld of 13e maand mee. Let op: het inkomen na de scheiding is van belang: ook het (nieuwe) Kindgebonden Budget  wordt meegenomen. Vanuit het totale bruto jaarinkomen berekenen we het besteedbare (netto) maandinkomen per ouder.

Naast het inkomen zijn ook de uitgaven van belang. Voor een globale schatting is een draagkrachttabel gemaakt. In het alimentatiesysteem wordt ervan uitgegaan dat ieder een basisbedrag nodig heeft om van te kunnen leven. Ook wordt een percentage gereserveerd voor woonlasten. Elke ouder wordt geacht van het restant kinderalimentatie te betalen. Maatwerk blijft voor de complexere situaties mogelijk. Onze specialisten kunnen adviseren wat in uw situatie het meest verstandig is.

Als uit de berekening blijkt dat beide ouders zogenaamde draagkrachtruimte hebben, kunnen  ze samen bijdragen aan kinderalimentatie. De verdeling van die bijdrage wordt vervolgens naar rato berekend. Bijvoorbeeld: als 2 kinderen in een gezin allebei bijvoorbeeld € 200 kinderalimentatie per kind "nodig" hebben (dus totaal € 400 voor de kinderen) en als de moeder € 150 kan betalen en de vader € 300, dan wordt de bijdrage van de moeder voor beide kinderen vastgesteld op € 132 per maand en voor de vader op € 268 per maand. Onze advocaten kunnen met hun speciale rekenprogramma makkelijk uw verdeelsleutel vaststellen.

Zorgkorting

Een deel van de kinderkosten ligt besloten in de normale huishoudkosten. Denk bijvoorbeeld aan inrichting van de slaapkamer, extra gas/ water/ licht, de dagelijkse boodschappen, enz. Niet alleen de ouder met de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft deze kosten, maar ook de andere ouder. Immers, als de kinderen bij de ander zijn wordt ook daar gegeten, geslapen, enz. Voor deze verblijfsgebonden kosten is de ‘zorgkorting’ bedacht, die wordt afgetrokken van de berekende alimentatie. De zorgkorting dekt dus de verblijfskosten in de huishouding voor het verblijf van het kind.

Beheer alimentatie

Wie beheert de kinderalimentatie? De ontvangende ouder heeft volledige zeggenschap over het budget. In principe hoeft de andere ouder geen uitgaven voor de kinderen te doen naast de verblijfsgebonden kosten, waarvoor de zorgkorting is meegenomen.

Wilt (en kunt) u samen zeggenschap over de uitgaven voor de kinderen regelen? Misschien biedt de kinderrekening dan een oplossing.

Kinderrekening in plaats van alimentatie?

Als de kinderen evenveel tijd bij beide ouders zijn en er (echt) een goede verstandhouding is kunnen ouders ervoor kiezen om de kosten te betalen via een kinderrekening.

Samen zicht op uitgaven

De achterliggende gedachte achter de kinderrekening is dat ouders samen de financiële verantwoordelijkheid voor hun kind dragen en ervaren; net zoals wanneer ze nog samenwonen. Ouders houden zo allebei zicht op de maandelijkse uitgaven van hun kind(eren) en voelen zich sneller samen verantwoordelijk om bij te storten of zonodig te bezuinigen op uitgaven.

Niet-verblijfsgebonden kosten van gemeenschappelijke bankrekening

Hierboven hebben we de zorgkorting voor de huishoudelijke verblijfskosten al uitgelegd. Bij de kinderrekening hebben beide ouders hebben in principe dezelfde verblijfsgebonden kosten voor de kinderen. Daarnaast zijn er uitgaven voor de  niet-verblijfsgebonden kosten. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven voor:

  • kleding
  • school(boeken, laptop, excursies)
  • sport, muziek, hobbies
  • kapper
  • niet-vergoede medische behandeling

De ouders houden een gemeenschappelijke bankrekening aan en betalen daarop naar rato van hun inkomen een maandelijks bedrag. Alle niet-verblijfsgebonden kosten van de kinderen worden  dus van deze rekening betaald.

Naast  kinderrekening ook bijdrage voor de verblijfskosten?

Het is niet de bedoeling om van de kinderrekening de verblijfskosten te betalen. Elke ouder moet die  kosten uit eigen middelen voldoen. Het komt voor dat de meer verdienende ouder dan een vergoeding aan de andere ouder betaalt en zo ook bijdraagt in de verblijfskosten bij die ander.

Goed onderling overleg

Nogmaals, een kinderrekening werkt alleen als goed onderling overleg mogelijk. Lukt  het ouders om steeds redelijk te overleggen, dan is het verstandig vooraf duidelijke afspraken te maken. Leg bijvoorbeeld in het ouderschapsplan vast welke uitgaven worden voldaan, en tot welk bedrag elke ouder kan betalen zonder voorafgaande toestemming van de ander.

Wettelijke indexering alimentatie

Alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke indexering. Zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, samen afgesproken of vastgesteld door de rechter, wordt elk jaar verhoogd met een soort inflatiecorrectie die door de overheid wordt vastgesteld. Dit is alleen anders als u onderling heeft afgesproken dat geen indexering wordt toegepast.

Per 1 januari 2024 geldt een indexering van 6,2 %. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2024 moet worden verhoogd met 6,2 %. Over 2023 gold een indexering van 3,4 %.

In deze link treft u de indexeringspercentages over alle voorgaande jaren aan: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53070.html

De alimentatieplichtige moet de vaste alimentatie automatisch verhogen. Nakoming kan 5 jaar lang worden gevorderd.

Meer informatie?

We raden ouders aan onderling te overleggen over de kinderalimentatie. Komt u er samen niet uit of heeft u meer informatie nodig? We kunnen u uitvoerig voorlichten, de situatie doorrekenen en u adviseren. Als het nodig is kunnen we de stap naar de rechter zetten.

Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking per telefoon of op ons kantoor met een van onze advocaten of mediators familierecht in Woerden. Klik hier voor onze contact- en adresgegevens.