Erkenning kind en afstamming

Juridisch vaderschap ontstaat automatisch als uw kind wordt geboren terwijl u bent getrouwd of als sprake is van geregistreerd partnerschap. Als de ouders niet zijn getrouwd, dan ligt dit anders. Om het juridisch ouderschap te krijgen moet de vader het kind dan erkennen. Enkel zo ontstaat een familierechtelijke/juridische band tussen vader en kind.

Wat houdt juridisch ouderschap in?

Het kind wordt erfgenaam en kan dus erven. Verder ontstaat met de erkenning een onderhoudsverplichting: ouders zijn verplicht financieel bij te dragen in de kosten van de opvoeding en de verzorging van hun kinderen. Tenslotte kan het kind de achternaam van de vader krijgen.

Erkenning houdt niet in dat automatisch wordt meebeslist over de opvoeding of verzorging. Erkenning zorgt enkel voor een familierechtelijke relatie. Om te mogen meebeslissen is ouderlijk gezag vereist: degene(n) met gezag zijn de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en hebben recht op inspraak in opvoedingskwesties. De moeder heeft altijd automatisch het gezag. Als de ouders zijn getrouwd of geregistreerd partner zijn krijgt de andere ouder automatisch (mede) gezag.  Anders dan vroeger kan de niet-getrouwde vader bij erkenning (wel) automatisch gezag krijgen bij erkenning, als de moeder hier toestemming voor geeft.

Hoe kan een kind worden erkend?

Een kind kan zowel voor als na de geboorte worden erkend via de gemeente. De kosten van de erkenning verschillen per gemeente. Aan de erkenning van een kind zijn een aantal voorwaarden verbonden, met als belangrijkste vereiste schriftelijke toestemming van de moeder, en ook van het kind als dat 12 jaar of ouder is. Als de biologische vader het kind wil erkennen maar de moeder daar niet aan mee wil werken, kan aan de rechter vervangende toestemming gevraagd worden via een procedure.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Andersom kan erkenning door de vader worden afgedwongen door de moeder of het kind. Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is een manier om een familierechtelijke band tot stand te brengen tussen de biologische vader en het kind als de man niet kan of wil meewerken, bijvoorbeeld wanneer de vader het kind niet wenst te erkennen of omdat hij is overleden voordat erkenning heeft plaatsgevonden. Als aannemelijk is dat de man de mogelijke verwekker van het kind is, kan met een DNA-onderzoek worden aangetoond of de man inderdaad de vader is. Als de vermoedelijke vader medewerking weigert, kan de rechter genoegen nemen met ander bewijs dan het DNA-onderzoek.

Erkenning kind ongedaan maken?

Omgekeerd kan het zijn dat de juridische vader niet de biologische vader is. In sommige gevallen kan het vaderschap dan via een procedure bij de rechtbank worden ontkend. Als de rechter instemt met zo'n verzoek dan is het resultaat dat de gehele situatie juridisch gezien “terugkeert” naar de periode van voor de erkenning.

Nog vragen?

Wilt u meer weten over erkenning of juist ontkenning van vaderschap? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek per telefoon of op ons kantoor met onze advocaten of mediator familierecht in regio Woerden/Utrecht/IJsselstein/Nieuwegein.  Wij adviseren, bemiddelen en procederen over erkenning, afstamming,scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer.