Skip to content

Reorganisatie / Sociaal Plan

Als het economisch minder gaat, kan dit gevolgen hebben voor een bedrijf. Een reorganisatie kan ervoor zorgen dat de onderneming financieel weer sterker staat. Dit heeft altijd gevolgen voor werkgever en werknemers.

Bij het woord reorganisatie wordt vaak uitgegaan van een collectief ontslag. Dit is niet altijd nodig omdat minder ingrijpende veranderingen soms kunnen volstaan.

Bent u werkgever en overweegt u structurele veranderingen op de werkvloer? We raden dan aan tijdig informatie in te winnen over eventuele maatregelen. Als u veranderingen doorvoert krijgt u niet alleen te maken met emoties, maar er gelden ook allerlei regels en wetten. Laat u daarover als werkgever goed informeren.

Bij grotere werkgevers gaan ontslagplannen doorgaans gepaard met een Sociaal Plan. Er is sprake van collectief ontslag bij ontslag van 20 werknemers of meer tegelijkertijd. Om de gevolgen van het ontslag te compenseren organiseert de werkgever financiële ondersteuning en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Deze voorzieningen worden vastgelegd in het Sociaal Plan, waarin regelingen voor werknemers getroffen worden. Met het Sociaal Plan geeft de werkgever aan op welke manier de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen. Bij een collectief ontslag moet de werkgever regelingen treffen voor zowel vertrekkende als blijvende werknemers. Elke vertrekkende werknemer heeft recht op de voorzieningen uit het Sociaal Plan.

Wordt u als werknemer geconfronteerd met een ontslagaankondiging? Een werkgever mag niet zomaar personeel ontslaan maar moet vooraf toestemming vragen aan UWV Werkbedrijf. Bij ontslag van 20 werknemers geldt daarbij de Wet Melding Collectief Ontslag. De werkgever is verplicht plannen schriftelijk in te dienen en te onderbouwen. UWV Werkbedrijf beoordeelt of het collectieve ontslag gerechtvaardigd is en mag doorgaan.

Bij een collectief ontslag geldt het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dit is een verplichte methode waarmee een werkgever moet bepalen of een werknemer boventallig is. Slechts bij uitzondering mag een werkgever afwijken van het afspiegelingsbeginsel.

Onze advocaten arbeidsrecht zijn regelmatig betrokken bij reorganisaties. De afgelopen jaren waren zij een aantal keer actief met advisering over toepassing van een Sociaal Plan, en zo nodig over de gang van zaken bij de ontslagrondes. Ook vanuit Woerden hebben sessies plaatsgevonden om ontslagvoorstellen te beoordelen, en raad te geven over vaststellingsovereenkomsten.

Bij onze resultaten ziet u meer over de recente activiteiten op dit gebied van het arbeidsrecht.

error: Neem contact op als u de inhoud van de pagina wilt gebruiken.
Scroll To Top