Reorganisatie / Sociaal Plan

Als het economisch minder gaat, kan dit gevolgen hebben voor een bedrijf. Een reorganisatie kan ervoor zorgen dat de onderneming financieel sterker komt te staan. Dit heeft altijd gevolgen voor werkgever en werknemers. Bij het woord reorganisatie wordt vaak uitgegaan van een collectief ontslag. Dat is niet altijd nodig omdat minder ingrijpende veranderingen soms kunnen volstaan.

Bent u ondernemer?

Overweegt u structurele veranderingen op de werkvloer? We raden dan aan tijdig informatie in te winnen over eventuele maatregelen. Als u veranderingen doorvoert krijgt u niet alleen te maken met emoties, maar er gelden ook allerlei regels en wetten. Laat u daarover als werkgever goed informeren.

Bent u werknemer?

Wordt u als werknemer geconfronteerd met een ontslagaankondiging? Een werkgever mag niet zomaar personeel ontslaan maar moet vooraf toestemming vragen aan UWV Werkbedrijf. Bij ontslag van 20 werknemers geldt daarbij de Wet Melding Collectief Ontslag. De werkgever is verplicht plannen schriftelijk in te dienen en te onderbouwen. UWV Werkbedrijf beoordeelt of zo'n collectieve ontslag mag doorgaan.

Sociaal Plan

Bij grotere werkgevers gaan ontslagplannen doorgaans gepaard met een Sociaal Plan. Er is sprake van collectief ontslag bij ontslag van 20 werknemers of meer tegelijkertijd. Om de gevolgen van het ontslag te compenseren organiseert de werkgever financiële ondersteuning en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Deze voorzieningen worden vastgelegd in het Sociaal Plan, waarin regelingen voor werknemers getroffen worden. Met het Sociaal Plan geeft de werkgever aan op welke manier de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen. Bij een collectief ontslag moet de werkgever regelingen treffen voor zowel vertrekkende als blijvende werknemers. Elke vertrekkende werknemer heeft recht op de voorzieningen uit het Sociaal Plan.

Afspiegelingsbeginsel

Bij een collectief ontslag geldt het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dit is een verplichte methode waarmee een werkgever moet bepalen of een werknemer boventallig is. Slechts bij uitzondering mag een werkgever afwijken van het afspiegelingsbeginsel.

Onze ervaring

Spoorlaan Advocaten is regelmatig betrokken bij reorganisaties. Op verzoek van ondernemingsraden waren we een aantal keer actief met advisering over toepassing van een Sociaal Plan en over de gang van zaken bij de ontslagrondes. We hebben sessies georganiseerd om ontslagvoorstellen te beoordelen. Vaak ook geven we raad over vaststellingsovereenkomsten. Frequent kijken we mee naar ontslagvoorstellen en controleren of de regels correct worden toegepast en de aangeboden transitievergoeding voldoende is.