Overlijdensschade

Wanneer iemand overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding. Niet alle schade wordt vergoed. De wet bepaalt dat recht bestaat op vergoeding van kosten van begrafenis of crematie en op vergoeding van kosten van levensonderhoud. Niet iedereen heeft recht op vergoeding van deze schade. Rechthebbenden zijn, bijvoorbeeld, de partner met wie de overledene getrouwd was of met wie een geregistreerd partnerschap was aangegaan, hun minderjarige kinderen en familieleden die door de overledene werden onderhouden. Bij het vaststellen van de schade wordt niet alleen gekeken naar de financiële inbreng van de overledene maar ook naar zijn/haar aandeel in huishoudelijke taken.

In juli 2015 is een wetsvoorstel Affectieschade bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel regelt een vergoeding voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden. Deze wet is ook bedoeld voor naasten van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen. Het wetsvoorstel gaat uit van vaste bedragen aan een beperkte groep mensen: partner, kinderen en ouders. Het wetsvoorstel moet eerst worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer voordat het van kracht is. Zolang dat niet het geval is, hebben nabestaanden geen recht op compensatie van het leed dat hen is aangedaan.

Als u nabestaande bent van een overleden slachtoffer, kunnen wij u bijstaan.