Werk tijdens het Corona-virus

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers. Zaken als salaris en verlof zijn vastgelegd in de wet en de eventuele CAO. In principe verandert de huidige crisis hier niets aan. Arbeidsvoorwaarden kunnen alleen wijzigen als werkgever en werknemer het daarover eens zijn. Een werkgever mag niet eenzijdig besluiten de afspraken te veranderen.

We hebben enkele vragen voor u op een rijtje gezet, over loon, vakantierechten en reiskosten. Ook bespreken we de NOW-regeling over de loonsubsidie

Loon en  vakantiegeld

Steeds meer werkgevers lopen tegen financiële problemen op.  Nog steeds kan subsidie voor de loonverplichtingen worden gevraagd, en ook voor de afdracht van de afgesproken pensioenpremie ( zie NOW hieronder).  Onderling kunnen werkgever en werknemer  schriftelijke afspraken maken over latere betaling van loon of vakantiegeld, of eventueel over salarisverlaging.  Een werkgever mag de werknemer vragen om af te wijken van de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden maar mag dit niet afdwingen.  De werknemer is dus niet verplicht om accoord te gaan.

Verplichte  opname (vakantie)dagen?

Volgens een enquete van een werkgeversvereniging heeft ruim 50% van de werkgevers aan de werknemers gevraagd om deze periode vakantie op te nemen.  Opnieuw: vragen kan inderdaad, maar de werknemer kan niet gedwongen worden dagen op te nemen. In principe is het thuiszitten  namelijk het risico van de werkgever en niet van de werknemer. Als de werknemer dus niet aan het werk kan vanwege overheidsregels of omdat er onvoldoende werk is  mag niet geschrapt worden in de verlofdagen.  De werkgever kan voor het loon de NOW-subsidie aanvragen.  Let op: probeer over en weer rekening te houden met elkaars belangen, en maak onderling afspraken als dit mogelijk is!

Hoe zit het met geplande vakantie-opname?

Een werknemer die een reis geboekt had werd door de maatregelen gedongen om thuis te blijven. Kan de vakantie dan worden ingetrokken om later alsnog op te nemen? Nee, als de vakantiedagen zijn aangevraagd en ingepland, dan gelden deze in principe. De werkgever hoeft de dagen niet “terug te geven”. Anders dan bij de vorige vraag draagt nu de werknemer in principe het risico van de onfortuinlijke planning. Opnieuw kunnen er onderling natuurlijk andere afspraken worden gemaakt.

Recht op reiskostenvergoeding

Moet de werkgever de reiskosten doorbetalen als de werknemer thuiswerkt vanwege het social-distancing-beleid?  Nee, dat hoeft niet. Er bestaat geen wettelijke recht op een reiskostenvergoeding. Een werknemer kan vergoeding daarom niet afdwingen, tenzij een regeling is getroffen in de arbeidsovereenkomst, de CAO of het bedrijfsreglement. Zo’n (dus afgesproken) onkostenvergoeding is geen vorm van loon, maar een compensatie voor kosten die gemaakt worden. Bij kort niet-werken, zoals vakantie of niet al te lange ziekte, betalen werkgevers de vergoeding vaak door. Echter, als lang niet gereisd hoeft te worden voor het werk dan hoeft de werkgever niet langer te betalen. De werknemer heeft dan immers geen onkosten.  Eventueel kan in plaats van  vergoeding van reiskosten een thuiswerkvergoeding worden afgesproken.

Subsidie NOW loonkosten

Vanaf 6 april jl. is de regeling NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) ingegaan en kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor de loonkosten van hun werknemers als de gemiddelde omzet over 3 maanden met minimaal 20% daalt. De subsidie vervangt de regeling Werktijdverkorting (wtv). Met deze noodmaatregel worden bedrijven geholpen om de omzetdaling te overbruggen en werkloosheid te voorkomen. De werkgever die de subsidie gebruikt, mag geen bedrijfseconomisch ontslag aanvragen voor het personeel. De NOW-aanvraag verloopt digitaal via de site van UWV.

De NOW staat los van de WW waardoor werknemers hun WW-rechten niet verbruiken.

De subsidie wordt berekend aan de hand van de loonsom over januari 2020: het totale loon wat de werkgever die maand kwijt was aan het personeel. Het is de bedoeling dat 80% van de subsidie als voorschot wordt uitgekeerd over een periode van 3 maanden. Vervolgens wordt de resterende 10% van de subsidie uitgekeerd. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is een rekentool ontwikkeld waarmee de hoogte van de subsidie berekend.

Hier vindt u een tool voor het berekenen van de subsidie :berekenen hoogte subsidie

Vragen?

Heeft u een andere vraag? Neem vooral contact op met Spoorlaan Advocaten via de telefoon of de mail.